วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

ประวัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2

     โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
      ปี พ.ศ.2537 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา จึงประสานงานกับชาวบ้านกอกและสภาตำบลบ้านเป็ด  เพื่อขอรับการสนับสนุนใช้พื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ป่าช้าบ้านกอก) 
เป็นสถานที่ตั้งสาขาโรงเรียน  สภาตำบลบ้านเป็ดได้ยินยอม และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการสร้างได้ในปีเดียวกัน คณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น (สศวจ.) อนุญาตให้เปิดสอนได้
วันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2540 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้สาขาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ชื่อว่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 มีพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา
ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ห้องเรียน  ระดับมัธยมปลาย 6 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 12 ห้องเรียน  ผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู  20 คน  นักการภารโรง 1 คน 
และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 222 คน  และมีนายสำเนียง  มิ่งขวัญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน            

ผลงานที่เด่น
1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พ.ศ.2553
2.ชนะเลิศ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา  2556  กิจกรรมเล่านิทาน  ประเภทบกพร่องทางการเห็น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่  18-20  กุมภาพันธ์ 2557
3.ชนะเลิศ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา  2555  กิจกรรมทำอาหาร  ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น  ระดับชั้นไม่กำหนดช่วงชั้น  วันที่  13-15  กุมภาพันธ์  2556
4.สถานศึกษาพอเพียง  ปีการศึกษา  2555  กระทรวงศึกษาธิการ
5.ผ่านการรับรองมาจรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558)  จาก  สมศ. วันที่  29  ธันวาคม  2556
6.ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนสุจริต  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2556  โดย สพม.25 วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557
7.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ  2556  ณ  วันที่ี  29  มีนาคม  2556
8.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชมรม To Be Number One  ปีการศึกษา  2555  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
9.รางวัลคะแนนพัฒนาการผลสัมฏทธิ์ทางการเรียน  (O-net)  ปีการศึกษา  2555  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น  11.09  คะแนน
10.รางวัลที่  1  คะแนนรวมสอบ  O-net  ปีการศึกษา  2555  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
11.รางวัลที่  1  คะแนนรวมสอบ  O-net  ปีการศึกษา  2555  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
12.นักกีฬาชนะเลิศกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย  กีฬาเทควันโด  ปี พ.ศ. 2555
13.รองชนะเลิศอันดับ  1  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ  โครงการขอนแก่นโลกสีเขียวหัวใจสีเขียน  ปีการศึกษา  2555  จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
14. ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการร้องเ่พลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
15. รางวัลชมเชยอันดับ 4 การแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประะถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
16. ชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันการร้องเ่พลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
17. เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการร้องเ่พลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น